header


Parohia VULCANA-BĂI are două sate, Vulcana-Băi și Nicolaești, care fac parte din comuna Vulcana-Băi, care este situată la 10 km depărtare de confluența râului Vulcana cu râul Ialomița. Este așezatã între dealuri, ca într-o căldare, lipsită de curenți puternici. În centrul localității altitudinea este de 320 m. De jur împrejurul localității păduri de stejar și fag și în luminișuri, fâneață, dau o priveliște minunată, pitorească. Subsolul are ape iodurate din care se fac băi calde prielnice tămăduirii bolilor reumatice. Un izvor cu apă minerală, curgătoare, vindecă boli renale și hepatice.
Temelia bisericii actuale s-a pus la 2 august 1934. Slujba s-a oficiat de protoiereul Toma GEORGESCU împreunã cu preoþii Vasile DUMITRÃCHESCU, Nestor DUMITRÃCHESCU ºi alþi preoþi vecini. Au luat parte foarte mulþi enoriaºi ºi sezoniºti veniþi la bãi, autoritãþile judeþene ºi comunale.Temelia s-a fixat în locul bisericii care a fost mistuitã de incendiu. Lucrarea zidirii Bisericii s-a încredinþat dlui constructor Ioan NICHITA din Târgoviºte sub supravegherea dlor arhitecþi ai Arhiepiscopiei Bucureºtilor: D. IONESCU-BERECHET ºi C. NAUMESCU. Construcþia s-a terminat în anul 1939 când a început pictura de cãtre pictorul Petre RÃDULESCU din Ploieºti, îndrumat ºi supravegheat de cãtre dl pictor Ionel IOANID delegat de Ministerul Cultelor ºi Artelor. Catapeteasma din lemn sculptat executatã de sculptorul Vasile IONESCU din ploieºti. Pictura ºi catapeteasma s-au fãcut cu cheltuiala dlui Dimitrie SFETESCU din Ploieºti. Cheltuielile cu construcþia Bisericii care este în stil bizantin cu 3 turle, s-au fãcut de cãtre enoriaºii parohiei îndemnaþi stãruitor de preoþii Vasile DUMITRÃCHESCU ºi Nestor DUMITRÃCHESCU. Sfinþirea Bisericii s-a fãcut în ziua de 27 decembrie 1939 cu binecuvântarea I.P.S. Patriarh NICODIM, de cãtre Arhimandritul SCRIBAN, cu protoiereii: Alexandru POPESCU Târgoviºte ºi Leonida DUMITRÃCHESCU Bucureºti ºi un sobor de preoþi din împrejurimi.


Biserica are urmãtoarea pisanie: „Cu ajutorul Sfintei ºi Celei de o fiinþã ºi fãcãtoriei de viaþã ºi nedespãrþitei Treimi, s-a început zidirea acestei Sfinte Biserici a parohiei Vulcana-Bãi cu Hramul Adormirea Maicii Domnului sub arhipãstorirea  I.P.S.D.D.Dr. Miron CRISTEA, Arhiepiscop al Bucureºtilor, Mitropolit al Ungro-Vlahiei ºi Patriarh al României, prin stãruinþa fãrã preget a P.C. Preot Vasile DUMITRÃCHESCU ºi a P.C.  Preot Nestor DUMITRÃCHESCU, ajutaþi de vrednicii enoriaºi ai parohiei în frunte cu epitropii ºi membrii consiliului parohial, contribuind cu sume importante: dl Dimitrie SFETESCU Ploieºti, Ministerul Lucrãrilor Publice, ing.N. MALAXA – Bucureºti, Prefectura Judeþului Dâmboviþa, Primãria Comunei Vulcana-Bãi, Þinutul Bucegi ºi mulþi pioºi creºtini ale cãror nume sunt înscrise în condica ctitorilor Bisericii. Lucrãrile s-au executat în antepriza dlui I. NICHITA cu dnii arhitecþi D. IONESCU-BERECHET ºi C. NAUMESCU. Pictura s-a executat de dl pictor Petre RÃDULESCU Ploieºti. Sfinþirea s-a fãcut cu binecuvântarea I.P.S.D.D. Nicodim Patriarhul României în ziua de 27 decembrie 1939.”


Actuala Bisericã parohialã s-a clãdit în acelaºi loc în care a fost biserica modestã dar bine îngrijitã, care era clãditã în anul 1780 de enoriaºii de atunci ai satului ºi care a fost reparatã în anul 1888 ºi în anul 1926 prin stãruinþa preoþilor de atunci: Nicolae Stan Duhovnicu ºi Vasile DUMITRÃCHESCU.
Suprafaþa Bisericii de azi este de 232 m2 în formã de cruce, cu trei turle, lungã de 31 m, latã de 9,5 m. Ziditã din temelie cu beton ºi cãrãmidã, iar la bolþi din beton armat. În curtea Bisericii se aflã clopotniþa din lemn, acoperitã cu tablã galvanizatã ºi closetul din beton ºi cãrãmidã acoperit cu tablã galvanizatã. În curtea Bisericii sunt brazi ornamentali ºi plute. Împrejmuirea este fãcutã din gard cu uluci de jur împrejur. Vecinii Bisericii sunt spre rãsãrit ºi miazãzi case, iar spre apus ºi miazãnoapte ºoseaua judeþeanã ºi drumul comunal. Parohia a fost înfiinþatã în anul 1893. Primul paroh a fost preotul Vasile DUMITRÃCHESCU. Între preoþii de seamã din trecut au fost: preotul Stan DUHOVNICUL venit în localitate dupã anul 1700 din pricina prigoanei din Ardeal, dupã care a fost hirotonit preot pe seama bisericii din Vulcana, fiul sãu preotul Nicolae Stan DUHOVNICUL nãscut în anul 1807 ºi decedat în anul 1893. În anul 1882 a fost hirotonit preot Vasile DUMITRÃCHESCU nãscut în anul 1860 ºi decedat la 15 ianuarie 1944. De la 1 decembrie 1936 a fost numit paroh preotul Nestor DUMITRÃCHESCU nãscut la 10 august 1898.


Preotul Vasile DUMITRÃCHESCU a fost un preot de seamã, slujitor neîntrecut ºi propovãduitor fãrã de preget al Cuvântului lui Dumnezeu. Prin cunoºtinþele sale, prin preþuirea de care se bucura în faþa autoritãþilor superioare ºi prin prestigiul sãu moral, prin devotamentul sãu profund creºtin ºi social a contribuit foarte mult la clãdirea actualei biserici.
A fost unul din pionii cooperaþiei româneºti. Pe vremea cãmãtarilor a înfiinþat Banca popularã Armaº-Bunea. Apoi a înfiinþat ºi condus Cooperativa de consum Mihai Viteazul, cooperativã pentru exploatarea apelor minerale din Vulcana-Bãi ºi Cooperativa forestierã Unirea pe care le-a condus onorific pânã la încetarea sa din viaþã. A fost o figurã, a înfãptuit propãºirea socialã ºi materialã a consãtenilor sãi. El va rãmâne ca om al datoriei, animator al organizaþiilor de interes obºtesc ºi preot care a fost pildã de moralitate ºi stâlp al cooperaþiei româneºti.